Log ind

Hvem er online

There are currently 0 users online.

You are here

Klub vedtægter

 

 

 

Vedtægter

for

Sønderborg Sportsdykker Klub

 

§ 1.

Klubben, hvis navn er Sønderborg Sportsdykker Klub, er stiftet d. 6. december 1966.

§ 2.

Klubbens formål er at danne rammen omkring et fordelagtigt fællesskab for medlemmerne, og på dette grundlag virke for sikkerheden under udøvelse af dykning som sport.

§ 3.

Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (D.S.F.).

§ 4.

Som aktivt medlem kan optages enhver person over 8 år. Enhver person under 18 år skal have forældres eller værges skriftlige tilladelse.

§ 5.

Nye aktive medlemmer, der optages i klubben, skal gennemgå det af Sønderborg Sportsdykker Klub eller et af oplysningsforbundene oprettede førstkommende sports-dykkerkursus, medmindre de kan dokumentere sportsdykkeruddannelse (evt. sports-dykkerbevis) fra anden klub eller kursus. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen. Støttemedlemmer kan optages i klubben til halvdelen af aktive medlemmers kontingent og betaler ikke indskud. Der er ikke indregnet kontingent til D.S.F.

§ 5a.

Indskud og kontingent fastlægges på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt 1. december og 1. juni. I kontingentet er inkluderet medlemskontingent til D.S.F. Indskud og kontingent for resterende del af halvåret betales ved indmeldelsen. Restance over en måned medfører tab af medlemskabet. Er et medlem slettet på grund af restance, skal denne samt nyt indskud betales ved genindmeldelse. Når forholdene kræver det, kan der af bestyrelsen varsles ekstrakontingent i form af en arbejdsindsats på max. 5 timer årligt efter bestyrelsens anvisninger. Er et medlem forhindret i at afvikle disse timer (personligt eller ved stedfortræder), betales hver manglende time med et beløb fastsat af generalforsamlingen. Undladelser i den forbindelse betragtes som almindelig restance. Juniorer betaler intet indskud, og såfremt der er opnået et års medlemskab, betales ikke indskud ved overgangen til voksen. Voksne medlemmer betaler det på generalforsamlingen fastsatte indskud. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, såfremt 3/4 af bestyrelsen samtykker heri. Æresmedlemmer betaler intet kontingent. Æresmedlemmer kan så længe de ønsker det, forblive medlemmer af D.S.F. Så længe æresmedlemmers medlemskab af D.S.F. opretholdes, betales kontingent, svarende til D.S.F. kontingentet.

§ 6.

Klubbens bestyrelse består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, og tre bestyrelsesmedlemmer. Formand, sekretær og anden bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Næstformand, kasserer, første og tredje bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. De vælges for to år ad gangen. Ved generalforsamlingen vælges to suppleanter og to revisorer for et år ad gangen

§ 7.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i november måned. Regnskabet følger et regnskabsår, der går fra 1. november til 31 oktober. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Revideret regnskab forelægges.

4. Kontingent og indskud fastlægges.

5. Valg.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag til ændring i foreningens vedtægter skal indsendes mindst 8 dage før

generalforsamlingen, og vedtages med mindst 2/3 majoritet på generalforsamlingen.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom.

§ 9.

stk 1.

Stemmeberettiget er ethvert af klubbens aktive medlemmer over 18 år, der har oppebåret medlemsskab af klubben i en sammenhængende periode på min. 12 måneder op til generalforsamlingen.

stk 2.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert af klubbens medlemmer over 18 år, der har fast bopæl i Danmark og har oppebåret medlemsskab af klubben i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder op til generalforsamlingen.

§ 10.

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde. Valg sker ved skriftlig afstemning, når blot eet medlem ønsker det. Valget afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§ 11.

stk 1.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse møder, hvoraf der afholdes mindst et hver anden måned.

stk 2.

Formanden indkalder suppleanten, hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage på mere end to efterfølgende bestyrelsesmøder.

§ 11a.

stk. 1.

Foreningen tegnes i det daglige af kasser og formand. Ved køb/salg af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

stk. 2.

Det påhviler kasser og formand at forvalte foreningens formue på bedste måde, ved at opnå den højeste rente af indestående, samt påse at den kontante kassebeholdning holdes på minimum.

§ 12.

Det påhviler bestyrelsen at holde D.S.F. underrettet om enhver til og afgang i klubbens bestyrelse.

§ 13.

Bestyrelsen bør arrangere ture, træning, møder og anden aktivitet i klubbens ånd, ligesom den er ansvarlig for, at meddelelser af almen interesse, der tilgår klubben, meddeles medlemmerne.

§ 14.

Bestyrelsen fastlægger retningslinier for afvikling af ture foretaget i klubbens navn samt anvendelse af klubbens materiel.

§ 15.

Den eller de, der skader undervandssporten, overtræder sikkerhedsbestemmelserne, skader klubben eller dennes arbejde kan ekskluderes af bestyrelsen. Den ekskluderede kan forlange afgørelsen prøvet ved næste generalforsamling.

§ 16.

Ønsker et medlem en sag forelagt D.S.F.'s bestyrelse eller et udvalg herunder, retter han henvendelse til klubbens bestyrelse, der såfremt sagen ikke kan afvikles lokalt, sender den skriftligt i 2 eksemplarer til D.S.F. med angivelse af, hvad der måtte være passeret i sagen.

§ 17.

Hvis det bestemmes på generalforsamlingen, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves ved en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af klubbens fremmødte medlemmer. Hvis dette flertal nås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier, og den indkomne sum indsættes på en konto under D.S.F.'s formynderskab. Denne konto kan hæves til start af en ny sportsdykkerklub i Sønderborg indenfor en periode af 5 år, regnet fra datoen for Sønderborg Sportsdykker Klubs opløsning. Er beløbet ikke hævet indenfor denne periodes udløb, tilfalder det Dansk Sportsdykker Forbund.

 

Således revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling, November 2009.

SSK på Facebook